Adatkezelési tájékoztató

A Softbuilder honlapján, elektronikus rendszeren keresztül történő regisztráció kapcsán végzett adatkezeléshez

Bevezetés

A jelen tájékoztató az Softbuilder honlapján, elektronikus rendszeren keresztül történő regisztráció kapcsán megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltak, a regisztrációban megadott nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő

Domján Ferenc (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1194 Budapest, Kassa utca 43

Postacím: 1194 Budapest, Kassa utca 43

E-mail: contact@softbuilder.hu

Telefon: +36 30 3708969

Adatvédelmi kapcsolattartó: Domján Ferenc (contact@softbuilder.hu)

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A honlapon történő regisztrációkor megadott adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok:

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)1

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény2 (a továbbiakban: Infotv.).

3. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az érintett kapcsolattartáshoz, valamint a táborhoz, rendezvényhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeli, így az érintett (szülő) nevét, e-mail címét, valamint a gyerek nevét és korát.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő és a Regisztráló között létrejött kapcsolattartás megvalósítása; a tábor, rendezvény vagy tanfolyamhoz kapcsolódó egyeztetések lebonyolítása, mely a regisztrációval igényelt esemény megvalósulásának elengedhetetlen részét képezi, ahhoz feltétlenül szükséges.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A Softbuilder az adatokat a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás az érintett által a contact@softbuilder.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. Amennyiben a jelentkezést nem követi szerződéskötés, az adatokat töröljük.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá a feladataik ellátása érdekében, valamint a személyes adatokat nem továbbítja sem adatfeldolgozó, sem harmadik fél részére.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a regisztrációkor megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverén tárolja, azokhoz a megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

– milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

– mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy

– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

– milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett

bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére);

– az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy

személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő

betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2019. március 10. napjától

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a Hatóság a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti az érintettet.

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

– panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.:

5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.